ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Ημερομηνία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
29-06-98
2408
14.31
0.60


ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4321.81
46.07
1.08
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
488.52
-7.70
-1.55
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
2045.03
22.31
1.10
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1744.03
-4.61
-0.26
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1125.77
-11.66
-1.03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
771.15
5.13
0.67
ΛΗΣΙΝΓΚ
357.55
26.47
8.00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1889.97
-25.21
-1.32
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
180.99
-0.25
-0.14