ΟΙ MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

% ΚΑΘΑΡΗ % ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
19116
8
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)
3381
-8
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ)
4374
8
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
3014
-8
ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)
12204
8
EΝΔΥΣΗ (ΚΑ)
741
-7.37
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ)
594
8
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ)
945
-7.35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
16841
8
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ)
740
-6.92
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
6053
7.99
ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ)
3715
-6.66
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA)
2216
7.99
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚΑ)
114
-6.56
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ)
1000
7.99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
1785
-6.54
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ)
4352
7.99
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ)
865
-6.49
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ)
2515
7.99
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ)
781
-6.47

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ

METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
19116
1416
8
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)
37720
-1990
-5.01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
16841
1247
8
ΤΙΤΑΝ (KΟ)
19480
-1020
-4.98
ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)
12204
904
8
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
12450
-684
-5.21
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ)
18505
585
3.26
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ)
18695
-655
-3.39
ALPHA FINANCE (ΚΟ)
11690
580
5.22
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ)
25675
-520
-1.99
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO)
6053
448
7.99
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
18100
-500
-2.69
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ)
10900
400
3.81
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΚΟ)
26505
-495
-1.83
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO)
5086
376
7.98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO)
11200
-495
-4.23
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ)
4374
324
8
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ)
11500
-490
-4.09
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ)
4352
322
7.99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ (ΚΟ)
8500
-485
-5.4