ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Ημερομηνία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
23-06-98
2411.68
-6.29
-0.26


ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4316.72
-8.85
-0.20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
502.80
2.74
0.55
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
2091.86
0.99
0.05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1777.19
-9.12
-0.51
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1130.98
-26.33
-2.28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
775.31
-9.70
-1.24
ΛΗΣΙΝΓΚ
353.34
-15.97
-4.32
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1916.74
62.25
3.36
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
183.20
1.80
0.99