ΟΙ MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

% ΚΑΘΑΡΗ % ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA)
972
8
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ)
322
-8
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ(KO)
4590
8
ΕΤΜΑ (ΚΟ)
1003
-7.98
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ)
3996
8
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ)
474
-7.96
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ)
1728
8
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ)
891
-7.95
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
3294
8
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ)
11440
-7.74
ΕΣΧΑ (ΚΑ)
1080
8
INTRASOFT (ΠO)
6930
-7.35
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ)
3726
8
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ)
346
-6.49
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ)
2916
8
INTRASOFT (ΚO)
7010
-6.47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
10614
8
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ)
3000
-6.25
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
23269
8
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ)
10790
-6.17

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ

METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ METOΧΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO)
23269
1723
8
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ)
11440
-960
-7.74
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ)
19200
1000
5.49
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ)
10790
-710
-6.17
ΙΟΝΙΚΗ (KO)
13195
895
7.28
INTRASOFT (ΠO)
6930
-550
-7.35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO)
12048
892
8
INTRASOFT (ΚO)
7010
-485
-6.47
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)
20890
890
4.45
ALPHA FINANCE (ΚΟ)
11700
-350
-2.9
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΚΟ)
27490
890
3.35
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ)
3000
-200
-6.25
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ)
19320
875
4.74
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
4300
-200
-4.44
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)
29500
800
2.79
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ)
3320
-180
-5.14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO)
10614
786
8
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ)
5945
-150
-2.46
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO)
19000
760
4.17
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ)
3825
-130
-3.29