ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Ημερομηνία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
17-06-98
2426.63
52.97
2.23


ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4298.14
133.78
3.21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
499.26
13.73
2.83
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
2093.27
73.94
3.66
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1811.25
15.06
0.84
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1125.51
-6.31
-0.56
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
781.91
-6.68
-0.85
ΛΗΣΙΝΓΚ
337.34
24.98
8.00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1847.62
19.20
1.05
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
182.29
3.81
2.13