ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Ημερομηνία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
10-06-98
2541.49
-39.06
-1.51


ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατηγορία
Κλείσιμο
Μεταβ.
Μεταβ. %
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4527.69
-61.63
-1.34
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
518.11
-21.79
-4.04
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
2162.06
-60.95
-2.74
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1891.99
-22.24
-1.16
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1187.50
-19.89
-1.65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
853.29
-8.75
-1.02
ΛΗΣΙΝΓΚ
353.82
-1.83
-0.51
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1978.57
-41.30
-2.04
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
191.58
-2.20
-1.14