Αθήνα, Παρασκευή 29 Αυγούστου 1997

Α Ρ Θ Ρ Α - Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ